Skip to main content

Ps Energy Services bv

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen met en door ps Energy Services bv (verder te noemen ‘Energy Services’) en gelden voor alle aan Energy Services gelieerde bedrijven en instellingen en hun rechtsopvolgers. Energy Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Correspondentie in het kader van de overeenkomsten is uitsluitend rechtsgeldig indien schriftelijk en gericht aan de door partijen van tijd tot tijd aangewezen personen.

2. Begrippen en definities

 1. Afnemer:
  een rechtspersoon of personenvennootschap die, middels een ondertekend deelnameformulier en/ of een samenwerkingsovereenkomst, gebruik maakt van de door Energy Services aangeboden diensten.
 2. Deelname(formulier):
  een overeenkomst op grond waarvan Energy Services i) collectief energie en/ of aan energie gerelateerde diensten namens afnemer inkoopt voor de aansluitingen die in een aansluitlijst zijn bijgevoegd en waar van tijd tot tijd op aangeven van afnemer mutaties in plaatsvinden en/ of ii) meetdiensten in de breedste zin van het woord worden verleend.
 3. Samenwerkingsovereenkomst:
  een overeenkomst op grond waarvan Energy Services aan afnemer energie consultancy in de meest brede zin van het woord geeft en daaraan gerelateerde diensten. Afnemer kan als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst ook voor deelname kiezen.
 4. Aansluitlijst:
  een overzicht met aansluitingen waarvoor Energy Services diensten uitvoert.
 5. Beheervergoeding: de in het deelnameformulier en/ of de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen (jaarlijkse) beheervergoeding.

3. Werkwijze

 1. Door bundeling van kennis en volume in combinatie met marktanalyse en professioneel aanbesteden, beoogt Energy Services de meest gunstig mogelijke condities te bedingen voor de levering van energie-en/of meetdiensten aan afnemer.
 2. Energy Services zal waar van toepassing en/ of op verzoek van afnemer daarnaast consultancy services en/ of factuurcontrole leveren.
 3. Energy Services zal voorafgaand aan een collectieve aanbesteding het besluit hiertoe, alsmede de beoogde contractperiode, aan afnemer kenbaar maken/ afstemmen.
 4. Indien gewenst kan afnemer bij Energy Services de meest recente versie van de aansluitlijst waarvoor wordt ingekocht opvragen.
 5. In geval van deelname zal na afloop van een collectieve aanbesteding een raamovereenkomst gesloten worden door Energy Services met de geselecteerde leverancier. Afnemer ontvangt een individuele bevestiging van de namens afnemer met de betreffende energieleverancier gesloten overeenkomst.
 6. In geval van een samenwerkingsovereenkomst zal de aanbesteding volledig in overleg met afnemer worden uitgevoerd. Afnemer geeft zelf aan hoe een leveringsovereenkomst tot stand dient te komen. Energy Services heeft in deze een adviserende en desgewenst uitvoerende rol.

4. Werkwijze voorwaarden deelname (formulier)

 1. Afnemer geeft door ondertekening van het deelnameformulier een doorlopende volmacht aan Energy Services om namens afnemer energie en/of meetdienstencontracten te sluiten, alsmede relevante informatie op te vragen bij netbeheerders, (energie)leveranciers, meetverantwoordelijken en andere relevante partijen in de energiesector. Deze volmacht is geldig tot wederopzegging.
 2. Afnemer is volledig verantwoordelijk om op de op het deelnameformulier opgegeven datum contractvrij te zijn.
 3. Afnemer is voor de dienstverlening van Energy Services een beheervergoeding verschuldigd.

5. Beëindiging van deelname

 1. Afnemer kan de volmacht opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, gerekend vanaf het moment waarop afnemer de beëindiging middels aangetekend schrijven aan Energy Services heeft verstuurd. Na het verlopen van deze termijn van 30 dagen, vervalt de door afnemer afgegeven volmacht en is Energy Services niet langer gerechtigd om namens afnemer energie en/of meetdienstencontracten af te sluiten.
 2. Indien afnemer de volmacht opzegt in overeenstemming met lid 1 van dit artikel, resulteert dit ook in een opzegging van de deelname, met inachtneming van hetgeen hierna in lid 3 is bepaald.
 3. De contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de deelname en die (i) Energy Services namens afnemer of (ii) afnemer rechtstreeks met leverancier, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de beëindiging is aangegaan, blijven tot het einde van de toepasselijke contractduur onverminderd van kracht. Dit betekent eveneens dat de einddatum van de dienstverlening van Energy Services samenvalt met het einde van de toepasselijke contractduur met de energieleverancier en dat de afnemer gedurende die periode de overeengekomen beheervergoeding aan Energy Services verschuldigd is.

6. Voorwaarden samenwerkingsovereenkomst

 1. Afnemer is verantwoordelijk om op door Energy Services aangegeven data contractvrij te zijn.
 2. Tenzij anders overeengekomen, door ondertekening van het deelnameformulier, is afnemer zelf verantwoordelijk voor ondertekening van de betreffende leveringsovereenkomsten en alle uit de leveringsovereenkomsten voortvloeiende rechten en plichten.

7. Beëindiging van samenwerkingsovereenkomst

 1. Voor de samenwerkingsovereenkomst geldt een minimale samenwerkingsperiode van 1 volledig kalenderjaar. Afnemer kan de samenwerkingsovereenkomst beëindigen, door deze middels aangetekend schrijven op te zeggen voor 1 december van het lopende kalenderjaar. De samenwerkingsovereenkomst zal dan eindigen per 31 december van datzelfde kalenderjaar.
 2. Indien afnemer als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst ook voor deelname/ energie inkoop heeft gekozen, geldt in aanvulling op lid1, met betrekking tot de deelname/ energie inkoop het volgende:
  de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de deelname en die (i) Energy Services namens afnemer of (ii) afnemer rechtstreeks met leverancier, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de beëindiging is aangegaan, blijven tot het einde van de toepasselijke contractduur onverminderd van kracht. Dit betekent eveneens dat de einddatum van de dienstverlening van Energy Services samenvalt met het einde van de toepasselijke contractduur met de energieleverancier en dat de afnemer gedurende die periode de overeengekomen beheervergoeding aan Energy Services verschuldigd is.

8. Informatieplicht en administratie

 1. Afnemer dient Energy Services volledig en direct te informeren over feiten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze nodig zijn voor een juiste dienstverlening van Energy Services. Dit zijn onder meer omstandigheden die het energieverbruik substantieel kunnen beïnvloeden, alsook informatie en wijzigingen ten aanzien van objecten. De informatieplicht is zowel van kracht op individueel aansluitingsniveau, als op een aansluitlijst als zodanig.
 2. In het geval van tegenstrijdigheden en/of disputen is de administratie van Energy Services leidend.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Energy Services is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze toerekenbaar en het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Energy Services van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop afnemer mag vertrouwen. Energy Services is in dat geval aansprakelijk voor directe schade beperkt tot maximaal de vergoeding die afnemer over een periode van 12 maanden aan Energy Services verschuldigd is.
 2. Afnemer vrijwaart Energy Services tegen alle aanspraken voortkomend uit:
  i. Indirecte en/ of gevolgschade;
  ii. De keuze van het inkoopmoment en de hieruit voortvloeiende tarieven en contractvoorwaarden die namens en/ of in overleg met afnemer zijn vastgelegd;
  iii. Tekortkomingen van derden, zoals netbeheerders of energieleveranciers die door Energy Services zijn gecontracteerd;
  iv. Schade als gevolg van een niet, te laat of onjuist verstuurde opzegbrief aan de huidige gas- en/of elektriciteitsleverancier door afnemer, zoals bedoeld in de artikelen 4 lid 2 en 6 lid 1.

10. Vergoedingen afnemer

 1. Afnemer is op het moment van toetreding de actuele eenmalige vergoeding verschuldigd, zoals op het deelnameformulier of samenwerkingsovereenkomst is aangegeven.
 2. De beheervergoeding is gebaseerd op de in het deelnameformulier en/ of de samenwerkingsovereenkomst beschreven vergoedingen toegepast op de per 1 januari van een kalenderjaar bij Energy Services bekende aansluitlijst.
 3. Indien Afnemer aan Energy Services de opdracht heeft gegeven een Leveringsovereenkomst te sluiten, zal Energy Services zich inspannen om een Leveringsovereenkomst te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van Afnemer voldoet. Energy Services heeft een commercieel belang bij de Leveringsovereenkomsten die zij mede ten behoeve van de Afnemers sluit met Leveranciers van Gas en Elektriciteit en kan hiervoor een vergoeding krijgen van leveranciers.
 4. Diensten zoals consultancy worden separaat met afnemer afgerekend.
 5. Op verzoek van afnemer kunnen vergoedingen rechtstreeks via een leverancier worden verrekend.
 6. Energy Services is gerechtigd jaarlijks per 1 januari zijn tarieven aan te passen op basis van de cbs-consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

11. Betalingscondities

 1. Afnemer dient de aan Energy Services verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Na de vervaldag van de factuur wordt de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht zonder dat in gebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Energy Services de uitvoering van de opdracht opschorten. Is afnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten van Energy Services ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

12. Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen houden alle informatie en gegevens vertrouwelijk die zij, al dan niet rechtstreeks, van of over elkaar te weten komen en die vertrouwelijk van aard zijn of waarvan partijen de vertrouwelijkheid hadden kunnen weten. Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie en gegevens niet voor eigen gebruik aanwenden en/of aan anderen toegankelijk maken tenzij nodig voor de uitvoering van de overeenkomsten.
 2. Partijen houden voor de duur van de overeenkomsten en drie jaar na beëindiging daarvan de informatie onder a) geheim en verbinden zich:
  v. Alle redelijke maatregelen te nemen voor veilige bewaring;
  vi. De toegang tot de informatie te beperken tot personen binnen de organisatie voor wie deze noodzakelijk is voor (de uitvoering van) de overeenkomst;
  vii. De informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeenkomsten noodzakelijk is.
 3. Partijen zijn ieder verantwoordelijke in de zin van de avg en zullen zich in dat kader uitdrukkelijk houden aan dit artikel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy statement.

13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Energy Services en afnemer is uitsluitend het nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te utrecht.